Трябва ли да доплащам за операцията при рак на шийката на матката?

Трябва ли да доплащам за операцията при рак на шийката на матката?

Въпросът ми е относно лечението на съпругата ми. Диагностицирана е с рак на шийката на матката. Предстои да й направят операция. За същата ни поискаха сумата от 900 лв., които нямаме възможност да осигурим, въпреки че е здравноосигурена и е пенсионерка. Моля, отговорете ми защо се доплаща такава голяма сума и това законно ли е? Просто сме в задънена улица, а става въпрос за спешна оперативна намеса и невъзможност от наша страна да осигурим тази непосилна за нас сума. Какво може да се направи по въпроса или да чакаме най-лошото?

Марин Русев, гр. София

Лечение би могло да се проведе по някоя от следните клинични пътеки (КП): КП №163 „Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи“, само за вземане на материал за хистологично изследване – КП №161 „Радикално отстраняване на женски полови органи“, КП № 167 „Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация“, КП №168.1 „Асистирана с робот хирургия при злокачествени заболявания в акушерството и гинекологията“.

Националната здравноосигурителна каса не заплаща за използваните консумативи в случаите на приложим метод на лапароскопска или роботасистирана хирургия. Медицинските изделия за робот асистирана хирургия влизат в цената, заплащана от НЗОК, само при лечение на пациентки по КП №168.1 и КП №168.2.

От въпроса не става ясно точно за какво е поискано заплащане от съпругата ви, но сумата от 900 лв., която цитирате, съвпада с цената за избор на екип, която не може да надхвърля 900 лева, съгласно чл.31 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ (приета с ПМС № 119 от 22.05.2006 г., изм. и доп. ДВ. Бр.87 от 19 октомври 2021 г.). Изборът на екип или на лекар става само по изричното настояване на пациента (т.е. той не е задължен да направи такъв избор).

В наредбата се казва, че по време на своя престой в лечебно заведение, сключило договор с НЗОК за оказване на болнична помощ (няма значение дали става дума за „частна болница“) здравноосигурените имат право срещу заплащане да получат допълнително поискани услуги, сред които е и тази за избор на лекар или екип от медицински специалисти. Те се заявяват писмено от пациента, който попълва и подписва заявление по образец. 

За разяснения, свързани с нарушаването на процедурата по избор на екип от страна на лечебното заведение за болнична помощ, следва да се обърнете към компетентната институция - Министерството на здравеопазването.

Коментари