Защо искат доплащане на лекарство, което се покрива изцяло?

Защо искат доплащане на лекарство, което се покрива изцяло?

Имам изписано с протокол по НЗОК лекарство AF345 янувия, което се заплаща на 100%. Защо от аптеката ми искат да доплащам 11 лева?

Живко Михайлов, гр. Плевен

Съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е компетентният орган, който утвърждава и регистрира цените на лекарствените продукти, включва, променя или изключва лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък, както и определя нивото на заплащане (реимбурсиране) на лекарствените продукти.

За определяне на стойността на заплащане от НЗОК на лекарствените продукти, включвани в ПЛС, Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти изчислява референтна стойност за дефинирана дневна доза (ДДД) или терапевтичен курс, или концентрация, или обем по международно непатентно наименование (INN) и лекарствена форма.

Нивото на заплащане на лекарствените продукти, групирани по INN и лекарствена форма се определя в проценти според заболяванията, за които съответните лекарствени продукти са показани. За заболявания с хронично протичане, водещи до тежки нарушения в качеството на живот или инвалидизация и изискващи продължително лечение, в т.ч и захарен диабет, лекарствените продукти са с ниво на заплащане 100%.

В INN Sitagliptin, освен Januvia Tablet 100mg x 28 in blister има още три лекарствени продукта, като единият от тях определя референтната стойност (най-ниската) за дефинирана дневна доза (ДДД) в групата.

На базата на референтната стойност за ДДД, Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти определя референтната стойност за опаковка за всеки лекарствен продукт от съответния INN и стойността, която НЗОК заплаща. При лекарствените продукти с ниво на заплащане 100 на 100, референтният продукт е и продуктът, напълно заплащан от НЗОК.

Коментари