Дължа ли такса за издаване на болничен за гледане на дете?

Дължа ли такса за издаване на болничен за гледане на дете?

Трябва ли да заплащам допълнителна такса за издаването на болничен за гледане на дете? Синът ми, който е на пет години, и съпругът ми са записани при един личен лекар, а аз - при друг. Всеки път ми взимат по 3 лв., независимо дали болничният е за мен или за съпруга ми. При зададен въпрос от мен защо се искат тези пари обяснението беше, че личният лекар трябвало да ги заплаща тези болнични, отнемали от времето му и че щом пишел в ЛАК, трябвало да се заплаща след това. Касов бон след това няма.

Заплаща ли се издаването на медицинска бележка за градината? Там ми искат всеки път по 1 или 2 лв.

Моля, посочете ми на какво основание се събират тези такси? Къде в наредбата е упоменато, в кой член, точка и алинея? Ако личният лекар е прав и има право да иска пари, не трябва ли на вратата да има ценоразпис и да се издава касов бон?

Ирина Ангелова, гр. Плевен

В пакета дейности, който общопрактикуващият лекар (ОПЛ) изпълнява, е записано, че НЗОК заплаща за изготвяне на документи, съгласно наредбата по чл.45, ал.2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), т.е. съгласно Наредба №3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Съгласно Закона за здравното осигуряване “потребителска такса се дължи за оказана медицинска помощ”. Издаването на болничен лист е резултат от извършен преглед, който се отразява от личния лекар в амбулаторен лист с пореден номер за практиката и дата. За оказаната медицинска помощ здравноосигурените до 18-годишна възраст не дължат потребителска такса. За издаването на болничен лист за гледане на болно дете родителят не дължи потребителска такса. Оформяйки медицинската документация - болничен лист и вписването му в ЛАК, лекарят удостоверява извършването на медицинската дейност, т.е. за това не се заплаща.

Родителите не заплащат на личния лекар за: оформяне на здравно-профилактична карта/талон за здравословното и имунизационното състояние, предоставяне на данни за извършени задължителни имунизации за възрастта и издаване на медицинска бележка за липсата на контакт със заразно болен, необходими за детска градина/училище, както и отлагане на имунизации при противопоказания в случаите и по реда на Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

За издаването на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и реимунизации, и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца също не се заплаща на личния лекар. Издаването на извинителни бележки за отсъствие от училище, за явяване на спортни събития, и др. не е включено в Наредба №3 и за издаването на съответния документ се заплаща на лекаря по ценоразпис на лечебното заведение.

За всяко заплащане лекарят е длъжен да издаде финансов бон/касова бележка.

Коментари