Родителите ми често пътуват в чужбина – как да си получат медикаментите по рецептурна книжка?

Родителите ми често пътуват в чужбина – как да си получат медикаментите по рецептурна книжка?

Родителите ми работят като международни шофьори и изпитват трудност при месечното предписание на лекарства от личния лекар, тъй като трябва да бъдат в България, за да им се изпишат. Болестта им е хронична и всеки месец лекарствата са едни и същи. Дали може това действие - ходене до личен лекар, взимане на лекарства, да става от член на семейството?

Борислава Хубчева, гр. Добрич

Съгласно действащата нормативна уредба, на задължително осигурен пациент е възможно да се отпускат лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК при следните условия и ред:

- в рамките на домашно лечение на територията на страната;

- лекарствените продукти се предписват с електронни предписания, които се изпълняват последователно, в нормативно определени срокове;

- лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели се предписват само след извършен преглед/консултация от лекаря, който се документира в амбулаторния лист и се удостоверява с подписа на здравноосигурения (ЗОЛ);

- при назначаване на адекватна терапия, лекарят се съобразява с актуалното здравословно състояние на пациента и проследяване на приложената към момента терапия, като се взима предвид ефективността от прилаганата лекарствена терапия, възможни лекарствени взаимодействия, поява на нежелани лекарствени реакции от провежданото лечение.

Предвид гореизложеното, не е възможно лекарят да предписва необходимата терапия чрез упълномощено лице.

Ако вашите родители пътуват в държави от ЕС /ЕИП/Швейцария и Великобритания, по отношение възможностите да получат необходимото лечение за времето, през което не са в България, уточняваме следното:

Съгласно Решение S3 на Административната комисия към ЕК, здравната помощ, оказвана на пациенти с хронични заболявания, в т.ч. отпускането на необходимите лекарства, е неотложна помощ, затова тя може да се ползва срещу валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК.

Тъй като всяка държава-членка на ЕС сама определя реда, по който отпуска лекарства от реимбурсните си листи, редно е родителите ви предварително да се информират дали може да получат необходимата терапия в съответната държава срещу валидна ЕЗОК и какъв е редът за това – тоест, да разберат как осигурените пациенти в тази страна се снабдяват с медикамента.

При условие, че здравноосигурителната институция в съответната държава може да отпусне необходимата им терапия срещу валидна българска ЕЗОК, редно е родителите ви да представят пред тази институция медицинските доказателства за предписаната им терапия (рецептурна бланка), които следва да са преведени от български език.

В случай, че се наложи да закупят лекарствата си, след завръщане в България те имат право да подадат документи за възстановяване на платените разходи. Информация за процедурата се съдържа на интернет-страницата на НЗОК.

Коментари