Какъв е редът за отпускане на сензори и тест-ленти при диабет тип 1?

Какъв е редът за отпускане на сензори и тест-ленти при диабет тип 1?

Имам поставена диагноза инсулинозависим диабет тип 1. Наскоро разбрах, че Здравната каса отпуска сензори за постоянно и продължително измерване на кръвната захар. Вярно ли е, че за да получа сензор по Здравна каса, трябва през последните 12 месеца да не съм получавал тест-ленти? И другият ми въпрос е: ако ме одобрят за сензор, колко бройки годишно тест-ленти ми се полагат?

Младен Добрев, гр. Плевен

Сензорите за продължително мониториране нивото на глюкозата се предписват по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ съгласно Изискванията на Касата за предписване на медицински изделия за приложение с инсулинови помпи и сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата при захарен диабет тип 1 в извънболничната помощ - обнародвани в Държавен вестник, бр.36/13.05.2022 г. (и публикувани на официалната интернет страница на НЗОК: www.nhif.bg – рубрика „Лекарства, медицински изделия, храни и помощни средства“ – линк: „Изисквания за заболявания“, подлинк: „Заболявания по специалности“ – т. 29).

В Указанията относно реда за предписване и отпускане на медицински изделия от списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която се покрива за всяка група №РД-16-22/03.06.2022 г. (публикувани също на официалната интернет страница на НЗОК, е посочено, че при издаване на Протокол за сензори за продължително мониториране нивото на глюкозата специализираните комисии в лечебните заведения за болнична помощ, определени в Изискванията, следва да се информират от пациента за датата на последното отпускане на тест-ленти за самоконтрол на кръвната захар. Не се допуска предписването с протокол на сензори за периода, за който има предписани тест-ленти за самоконтрол на кръвната захар.

След издаване и утвърждаване на Протокол за сензори за продължително измерване нивото на глюкозата общопрактикуващият лекар няма право да предписва тест-ленти за самоконтрол на кръвната захар. Не се допуска дублиране на електронно предписание за тест-ленти със сензори.

Коментари