Какъв е редът за получаване на слухов апарат след 1 юли?

Какъв е редът за получаване на слухов апарат след 1 юли?

Аз съм пенсионер. Днес се запознах с публикуваните на сайта на НЗОК нови изисквания за отпускане на медицински изделия за хора с увреждания, които влизат в сила от 1 юли. Моля да уточните дали след приемането на тези нови правила като пенсионер мога да получа слухов апарат? Каква е сумата, която отпуска НЗОК в този случай?

Пламен Григоров, гр. Пловдив

Съгласно разпоредбата на чл.73, ал.1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ), тези хора имат право на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, определени индивидуално с медицински документ, издаден от ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК, въз основа на конкретните им нужди и съгласно спецификация, утвърдена от НЗОК. 

В категорията хора с увреждания не се поставя ограничение за пенсионери. В случай, че лицето отговаря на всички условия (включително и пенсионерите) за получаване на ПСПСМИ, от 01.07.2022 г. НЗОК ще ги заплаща/доплаща.

Коментари