Кой трябва да назначи предоперативната диагностика?

Кой трябва да назначи предоперативната диагностика?

Предстои ми операция в клиника в София. След прегледа лекарят ми назначи изследвания, които трябва да подготвя преди операцията. Интересува ме аз ли трябва да си платя за изследванията или е нужно да се направят след приемането ми за операция в клиниката? Личният лекар може ли да ми ги назначи?

Добромир Павлов, гр. Пловдив

При планов прием на пациенти в лечебно заведение за болнична помощ те постъпват за лечение с изследвания, относими към заболяването/състоянието на пациента. В случай че предоставените от пациента изследвания преди хоспитализация по съответната клинична пътека са недостатъчни, според приемащото лечебно заведение за болнична помощ, то не би трябвало да връща и насочва пациента за извършване на допълнителни изследвания в структури на извънболничната медицинска помощ, а необходимите изследвания следва да се извършват в болницата.

Съгласно Националния рамков договор за медицинските дейности (НРД 2020-2022), чл. 291: „При наличие на индикации (клинични и параклинични) за хоспитализация по клинична пътека здравноосигуреният пациент не може да бъде връщан при изпълнител на извънболнична медицинска помощ за допълнителни консултации и/или изследвания, свързани с основното заболяване, за което пациентът се хоспитализира“.

В чл.145 (7) е записано, че: „В случаите на хоспитализация (планов прием) по клинична пътека или Амбулаторна процедура (КП/АПр), при които не са извършени определени медико-диагностични изследвания и/или консултативни прегледи на пациента преди датата на хоспитализация, а приемащото лечебно заведение за болнична помощ ги изисква, общопрактикуващият лекар не е длъжен да издава медицински направления за извършването им.“

Следва да се има предвид и това, че изследвания от групата на образната диагностика и клинико-лабораторни изследвания, реализирани от друго лечебно заведение преди датата на хоспитализация, могат да се зачетат и приемат като извършени от приемащото лечебно заведение за болнична помощ, както и да се използват при отчитане на клиничната пътека (доколкото това не противоречи на алгоритъма на пътеката).

Давността на предварително извършените диагностични процедури е 7 дни, като за тези от групата на образната диагностика може да е и по-дълъг (но не повече от 30 дни) преди датата на хоспитализация, в зависимост от вида им и клиничната преценка на лекуващия лекар. Изключение от последното се прави за медико-диагностични изследвания по клинични пътеки/амбулаторни процедури за диагностика и лечение на пациенти със злокачествени заболявания и муковисцидоза, като всички необходими МДИ се правят от приемащото лечебно заведение.

Коментари