НЗОК плаща ли кръвните изследвания по време на химиотерапия?

НЗОК плаща ли кръвните изследвания по време на химиотерапия?

Следва ли лечебното заведение да иска отделно заплащане от пациента за вземане и изследване на кръв или това е включено в клиничната пътека за химиотерапия?

Николай Димов, гр. Варна

Не трябва да заплащате за изследване на кръв преди всяка химиотерапия. Изследването е включено в КП №240. Изискванията към лечебното заведение за отчитане на  КП №240 „Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения“ включват:

За провеждане на химиотерапевтичен курс, съгласно посочените индикации за хоспитализация: две диагностични процедури, едната от които задължително е изследване на кръв, и една терапевтична процедура – задължително 96199-00 или 96197-00, или 96200-00, или 96201-00, или 93977-00.

Диагностичната процедура изследване на кръв включва задължително извършване на следните медико-диагностични изследвания: ПКК, диференциална кръвна картина (91910-04, 91910-05) и биохимия (поне две от посочените: 91910-12, 91910-13, 91910-14, 91910-15, 91910-16, 91910-17, 91910-18, 91910-45, 91910-19, 91910-20, 91910-25, 91910-26, 91910-27, 91910-41) и/или хемостазеологичен статус (91910-08; 91910-09; 91904-02; 91910-10; 91910-11; 91913-04, и/или флоуцитометрия 91880-00, и/или имунохистохимични изследвания 91919-19, и/или имунохимия на серум, урина и ликвор 91905-00.

Същото се отнася и за Амбулаторна процедура №6 „Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания“, в случай, че химиотерапията се провежда по нея.

Диагностичната процедура изследване на кръв  включва следните медико-диагностични изследвания: хематологични изследвания 91910-04, 91910-05; биохимия (поне две от посочените: 91910-12, 91910-13, 91910-14, 91910-15, 91910-16, 91910-17, 91910-18, 91910-45, 91910-19, 91910-20, 91910-25, 91910-26, 91910-27, 91910-41), и/или хемостазеологичен статус 91910-08, 91910-09, 91904-02, 91910-10, 91910-11, 91913-04; и/или туморни маркери; и/или флоуцитометрия 91880-00; и/или имунохистохимични изследвания 91919-19 и/или 91905-00 имунохимия на серум, урина или ликвор.

Изследването на кръв се извършва в лечебно заведение или Комплексен онкологичен център, изпълнител на АПр №6. Диагностична процедура „изследване на кръв“ може да бъде проведена в същото лечебно заведение в срок до 5 дни преди провеждане на АПр №6.

Коментари