Има сто вида херпеси

Кол­ко опа­сен е хер­пе­сът и как да се спра­вим с не­го?

Има сто вида херпеси
ХЕР­ПЕ­СЪТ е ви­рус­на ин­фек­ция. Вед­нъж по­пад­на­ла в ор­га­низ­ма, тя ос­та­ва там за цял жи­вот. В днеш­но вре­ме уче­ни­те са от­к­ри­ли по­ве­че от сто пред­с­та­ви­те­ли на хер­пес­ния ви­рус. Но от всич­ки тях на чо­век “до­саж­дат” са­мо осем
 

ВИРУСЪТ
НЕ СЪБУЖДАЙТЕ “ЗВЯРА” У СЕБЕ СИ

То­ва че ви­ру­сът по ня­ка­къв на­чин е про­ник­нал в ор­га­низ­ма, не е кой знае кол­ко го­лям проб­лем. Проб­лем са мал­ки­те ра­нич­ки на ко­жа­та или на ли­га­ви­ца­та. От­там, къ­де­то е по­пад­нал, ви­ру­сът се дви­жи ка­то влак по рел­си, по нер­в­ни­те вла­кън­ца, ми­на­ва­щи през та­зи об­ласт, към цен­т­рал­ни­те ор­га­ни на нер­в­на­та сис­те­ма. Нап­ри­мер хер­пе­сът от 2-ри тип се на­соч­ва към гръб­нач­ния стълб и се скри­ва в нат­ру­па­ни­те нер­в­ни клет­ки. Хер­пе­сът от 1-ви тип, пре­диз­вик­ващ трес­ка на ус­т­ни­те, се внед­ря­ва в мо­зъ­ка, във въз­ли­те на тро­ич­ния нерв. И “зас­пи­ва”. И са­мо ко­га­то въз­ник­нат проб­ле­ми с иму­ни­те­та, той се про­буж­да и по съ­щи­те те­зи нер­в­ни влак­на из­ли­за пак на ко­жа­та и на ли­га­ви­ца­та. За­поч­ва ре­ци­див.

Имен­но с те­зи пре­хо­ди по ед­но и съ­що нер­в­но раз­к­ло­не­ние е свър­за­но то­ва, че ви­ру­сът “се из­сип­ва” на ед­но и съ­що мяс­то. При ед­ни е на ус­т­ни­те, а при дру­ги - на пъ­па. При то­ва ви­ру­сът не прос­то се раз­хож­да по нер­ви­те, но и вър­ши па­кос­ти. Нап­ри­мер хер­пе­сът на ли­це­то мо­же да пре­диз­ви­ка сил­ни бол­ки по раз­к­ло­не­ни­я­та на тро­ич­ния нерв - в уш­ния про­ход, в че­люст­та.

Хер­пе­сът на по­ло­ви­те ор­га­ни по­ня­ко­га про­во­ки­ра сил­ни бол­ки в та­за. В ня­кои слу­чаи ле­ка­ри­те не мо­гат да раз­бе­рат, че ви­ру­сът е при­чи­на за те­зи бол­ки и не ле­ку­ват са­мия ви­рус. То­ва ус­лож­ня­ва не­ща­та.

Съв­ре­мен­ни­те ме­то­ди за ди­аг­нос­ти­ка мо­гат да от­к­ри­ят час­ти­ци от то­зи ви­рус и с го­ля­ма точ­ност да ви ка­жат жи­вее ли във ва­шия ор­га­ни­зъм то­зи “звяр”. А за да се уточ­ни до­кол­ко той е ак­ти­вен, се пра­ви спе­ци­а­лен по­сев на ви­ру­са. На бре­мен­ни­те же­ни се пре­по­ръч­ват та­ки­ва ана­ли­зи и из­с­лед­ва­ния.
 

ОБ­РИ­ВЪТ МО­ЖЕ ДА СЕ ПО­Я­ВИ НАВ­СЯ­КЪ­ДЕ

Из­п­ръх­ва­не­то (трес­ка­та) на ус­т­ни­те се пре­диз­вик­ва от ви­ру­са на прос­тия хер­пес от 1-ви тип. Той мо­же да за­сег­не и ув­ре­ди очи­те, грък­ля­на и глът­ка­та (хер­пес­на ан­ги­на). Глав­на­та ми­ше­на на ви­ру­са на прос­тия хер­пес от 2-ри тип са по­ло­ви­те ор­га­ни. Сред ин­фек­ци­и­те, пре­да­ва­щи се по по­лов път, ге­ни­тал­ни­ят хер­пес ве­че се на­реж­да меж­ду ли­де­ри­те - той е на вто­ро мяс­то след три­хо­мо­ни­а­за­та.

Дру­га, съ­що тол­ко­ва неп­ри­ят­на за­ра­за е ци­то­ме­га­ли­я­та, ко­я­то от­с­лаб­ва имун­на­та сис­те­ма, во­ди до теж­ка па­то­ло­гич­на бре­мен­ност и теж­ко раж­да­не.
Хер­пес Зос­тер при­чи­ня­ва на де­ца­та ед­ра шар­ка, а на въз­рас­т­ни­те око­ло­по­я­сен ли­шей, кой­то, от своя стра­на, ос­вен си­лен ко­жен об­рив да­ва ус­лож­не­ния във вид на въз­па­ле­ние на нер­в­ния въ­зел, в кой­то се е нас­та­нил ви­ру­сът. Ко­жа­та за­рас­т­ва за две сед­ми­ци, а при не­под­хо­дя­що ле­че­ние мо­же да ми­нат и два ме­се­ца, но бол­ка­та мо­же да ос­та­не дъл­ги го­ди­ни.

Те­о­ре­тич­но хер­пе­сът мо­же да се по­я­ви нав­ся­къ­де. Той ув­реж­да не са­мо ко­жа­та и ли­га­ви­ца­та, но и нер­в­на­та, и имун­на­та сис­те­ма. Хер­пе­сът по­тис­ка кле­тъч­ния иму­ни­тет, раз­м­но­жа­вай­ки се в клет­ки­те на лев­ко­ци­ти­те и лим­фо­ци­ти­те. Ко­га­то те прес­та­нат да из­пъл­ня­ват фун­к­ци­и­те си, за­щит­ни­те си­ли на ор­га­низ­ма от­с­лаб­ват и ви­ру­сът още по­ве­че се раз­м­но­жа­ва.
 

КО­ГО ХА­РЕС­ВА ДО­САД­НИ­ЯТ ВИ­РУС?

По ста­тис­ти­ка ви­ру­сът на хер­пе­са от 1-ви тип за­ся­га най-ве­че 10-12-го­диш­ни­те де­ца. Ко­га­то чо­век се чув­с­т­ва не­раз­по­ло­жен, но не оти­де на ле­кар, той за­не­ма­ря­ва със­то­я­ни­е­то си, а то­ва са райс­ки ус­ло­вия за хер­пе­са. Но ед­ни хо­ра но­сят в се­бе си ви­ру­са го­ди­ни на­ред и не бо­ле­ду­ват, а дру­ги ре­дов­но са под­ло­же­ни на сил­ни 2-3-сед­мич­ни ата­ки, ко­га­то тем­пе­ра­ту­ра­та се по­ви­ша­ва ед­ва ли не до 40 гра­ду­са и лим­ф­ни­те въз­ли се уве­ли­ча­ват и бо­лят. Те­зи два ва­ри­ан­та за­ви­сят от то­ва, кол­ко е сил­на имун­на­та сис­те­ма на чо­век. Ако хер­пе­сът се обос­т­ря от­но­во и от­но­во, то­ва зна­чи, че в от­б­ра­на­та на ор­га­низ­ма се е по­я­вил про­бив, а то­ва “уг­не­тя­ва” имун­на­та сис­те­ма.
 

ТО­ВА Е ВАЖ­НО!

Мо­же ни­ко­га да не си поз­во­ли­те да се це­лу­ва­те с чо­век с под­пух­на­ли и из­т­ръп­на­ли ус­т­ни, мо­же да не пра­ви­те секс с пар­т­ньо­ри, има­щи ме­хур­че­та по ин­тим­ни­те мес­та, мо­же да стра­ни­те от вся­как­ви по­доз­ри­тел­ни в то­ва от­но­ше­ние хо­ра, но пак да пип­не­те ви­ру­са.

Ра­бо­та­та е в то­ва, че но­си­те­лят на хер­пе­са мо­же да бъ­де за­ра­зен не са­мо ко­га­то ко­жа­та е в об­ри­ви. По­ня­ко­га ин­фек­ци­я­та не се про­я­вя­ва по ни­ка­къв на­чин, а ви­ру­сът се от­де­ля чрез слюн­ка­та, спер­ма­та, сек­ре­ти­те на мат­ка­та.

Най-чес­то то­ва се случ­ва с ви­ру­со­но­си­те­ли­те през есен­та. От­пус­ки­те са свър­ши­ли, вре­ме­то за­поч­ва да се раз­ва­ля, за­поч­ват стре­со­ве­те. И по по­вод на всич­ко то­ва имун­на­та сис­те­ма пос­те­пен­но от­с­лаб­ва, хвър­ляй­ки си­ли­те си в бор­ба­та с мно­го­то ви­ру­си, нап­ри­мер то­зи на гри­па. Ето в то­зи мо­мент опасният хер­пес за­поч­ва да ста­ва ак­ти­вен.

ВНИ­МА­НИЕ!
Хо­ра­та по­ня­ко­га се заб­луж­да­ват, че прос­ту­да­та из­ли­за от ор­га­низ­ма, ко­га­то ус­т­ни­те са из­п­ръх­на­ли. По­я­вя­ва се об­рив, а ня­кои си каз­ват: “Как­то е дош­ло, та­ка и ще си оти­де!” Но за­що все пак ми е тол­ко­ва ло­шо? - се пи­та бол­ни­ят. А ви­ру­сът прос­то се е “раз­хож­дал” из ор­га­низ­ма. Той е пре­ми­нал през кръв­та и е пре­диз­ви­кал сър­беж, не­раз­по­ло­же­ние, тем­пе­ра­ту­ра, ре­ак­ция на лим­ф­ни­те въз­ли, а нак­рая е из­ля­зъл вър­ху ко­жа­та и ли­га­ви­ца­та. Та­ка за­поч­ва след­ва­щи­ят пе­ри­од на бо­лест­та - кли­нич­но­то про­яв­ле­ние.

В чес­ти слу­чаи за по­ве­че­то от нас хер­пе­сът не се оказ­ва се­ри­о­зен проб­лем и не да­ва по­вод да се обър­нем към ле­кар. Един-два пъ­ти в го­ди­на­та на­ис­ти­на мо­жем да пре­жи­ве­ем та­зи неп­ри­ят­ност, ако тя дейс­т­ви­тел­но за­вър­ши с го­ре­о­пи­са­ни­те сим­п­то­ми. Не са из­к­лю­че­ни оба­че си­ту­а­ции, ко­га­то проб­ле­мът ста­ва не прос­то по-го­лям, той ста­ва ог­ро­мен.

Ако же­на с “трес­ка” на ус­т­ни­те си по­чис­т­ва ли­це­то, ви­ру­сът от ус­т­ни­те мо­же да по­пад­не във вся­ка по­ра, из­чис­те­на и раз­т­во­ре­на от ня­как­во коз­ме­тич­но сред­с­т­во. И хер­пе­сът ня­ма да про­пус­не да раз­п­рос­т­ра­ни об­ри­ва от ед­но­то до дру­го­то ухо - т.е. по ця­ло­то ли­це. Хер­пе­сът, засегнал око­то и по­я­вил се пов­тор­но на ро­го­ви­ца­та, га­ран­ти­ра­но во­ди до сле­по­та. А как­во да ка­жем за оне­зи слу­чаи, ко­га­то май­ка­та или ба­ба­та в мо­мент на сан­ти­мен­тал­на сла­бост и при­лив на чув­с­т­ва це­лу­ват в ус­та­та мал­ко­то де­тен­це. То мо­же да раз­вие то­тал­на хер­пес­на ин­фек­ция с увреждане на вът­реш­ни­те ор­га­ни и на нер­в­на­та сис­те­ма.

 

УК­РЕП­ВАЙ­ТЕ ИМУ­НИ­ТЕ­ТА СИ

Ве­ро­ят­ност­та ви­ру­сът да ре­ци­ди­ви­ра прос­то та­ка не съ­щес­т­ву­ва. За­то­ва се бо­ре­те ак­тив­но с не­го. Не­ка ви при­пом­ним кла­си­чес­кия ва­ри­ант - про­ти­во­ви­рус­ни таб­лет­ки и мех­ле­ми. Не е дос­та­тъч­но оба­че са­мо да се пов­ли­яе на вируса. Тряб­ва да се пре­мах­нат ус­ло­ви­я­та, в ко­и­то му е удоб­но да жи­вее и да се раз­м­но­жа­ва. За та­зи цел тряб­ва да за­пу­ши­те про­би­ви­те в имун­на­та сис­те­ма.

Най-доб­ри­ят и ле­сен ме­тод за то­ва е здра­вос­лов­ни­ят на­чин на жи­вот. Раз­би­ра се, ле­ка­рят мо­же да пред­пи­ше пре­па­ра­ти, сти­му­ли­ра­щи из­ра­бот­ка­та на соб­с­т­вен ин­тер­фе­рон. И ос­нов­но­то - тряб­ва да се от­с­т­ра­ни при­чи­на­та, от­с­ла­би­ла иму­ни­те­та. Из­лез­те най-нак­рая от то­ва със­то­я­ние на стрес, по­чи­не­те си, хра­не­те се пра­вил­но. С ед­на ду­ма, пог­ри­же­те се за се­бе си.

В днеш­но вре­ме хер­пе­сът се ле­ку­ва от дер­ма­то­ло­зи­те, ги­не­ко­ло­зи­те и уро­ло­зи­те. А за хер­пе­са на очи­те ес­тес­т­ве­но ще се обър­не­те към оф­тал­мо­лог.

 

КОЙ И КО­ГА ТРЯБ­ВА ДА ОТИ­ДЕ НА ЛЕ­КАР

  1. ко­га­то трес­ка­та на ус­т­ни­те или на по­ло­ви­те ор­га­ни се по­я­вя­ва пос­то­ян­но - по-чес­то от 3-4 пъ­ти в го­ди­на­та;
  2. ро­ди­те­ли с хер­пес, ко­и­то имат мал­ки де­ца;
  3. те­зи, ко­и­то вед­нъж ве­че са има­ли хер­пес на очи­те;
  4. де­ца­та с чес­то по­я­вя­ва­не на трес­ка по ус­т­ни­те и по нос­ле­то.

Ге­ни­тал­ни­ят хер­пес до­ри и да не ви пре­чи тряб­ва да се ле­ку­ва във всич­ки слу­чаи - осо­бе­но при же­ни­те, пла­ни­ра­щи бре­мен­ност. 

 

ЕЗИ­КЪТ НА ЦИФ­РИ­ТЕ

Вед­нъж по­пад­нал в клет­ка­та, ви­ру­сът се раз­м­но­жа­ва с бяс­на ско­рост. Клет­ка­та се за­ра­зя­ва след 10 ча­са, а след 15 ча­са ви­рус­ни­те час­тич­ки в нея дос­ти­гат мак­си­мал­ния си брой.

За це­лия свой жи­вот “май­ка­та ви­рус” въз­п­ро­из­веж­да от 10 до 100 “дъ­щер­ни” ви­рус­ни час­тич­ки.

А в 1 мл теч­ност в хер­пе­сен ме­хур бро­ят им дос­ти­га от 1000 до 10 ми­ли­о­на.

Ви­ру­си­те са мно­го ус­той­чи­ви - раз­ру­ша­ват се при 50-52 гра­ду­са за 30 ми­ну­ти, при 37,5 гра­ду­са - за 20 ча­са, а ня­кои се за­паз­ват и при 70 гра­ду­са.

 

КЪДЕ УДРЯ ХЕРПЕСЪТ

 1. Зри­тел­ния тракт - пре­диз­вик­ва ке­ра­тит, ири­до­цик­лит, нев­рит на зри­тел­ния нерв.
2. Гър­ло­то и грък­ля­на - пре­диз­вик­ва фа­рин­гит, ла­рин­гит, вес­ти­бу­лар­ни раз­с­т­ройс­т­ва.
3. Ор­га­ни­те в ус­т­на­та ку­хи­на - во­ди до сто­ма­тит и гин­ги­вит.
4. Ко­жа­та и ли­га­ви­ца­та - пре­диз­вик­ва хер­пес на ли­це­то, на ус­т­ни­те, ге­ни­та­лен хер­пес и др.
5. Бе­ли­те дро­бо­ве - брон­хоп­нев­мо­ния.
6. Сто­маш­но-чрев­ния тракт - хе­па­тит, прок­тит.
7. Жен­с­ки­те по­ло­ви ор­га­ни - вът­реш­но­ма­точ­на ин­фек­ция, ен­до­мет­рит, на­ру­ша­ва­не на де­те­род­ни­те фун­к­ции.
8. Мъж­ки­те по­ло­ви ор­га­ни - прос­та­тит, урет­рит, увреждане на спер­ма­то­зо­и­ди­те.
9. Цен­т­рал­на­та нер­в­на сис­те­ма - ен­це­фа­лит, увреждане на нер­в­ни­те въз­ли.
10. Пси­хо­е­мо­ци­о­нал­на­та сфе­ра - деп­ре­сия.
11. Лим­ф­на­та сис­те­ма - лим­фо­а­де­но­па­тия.  

 

Коментари