Кога трябва да се направи нова оценка на потребностите на човек с увреждания?

Кога трябва да се направи нова оценка на потребностите на човек с увреждания?

Въпросът ми е свързан с изготвянето на социална оценка на хората с увреждания. Редно ли е при подаването на заявление от човек с действаща социална оценка да се изготвя нова такава, без да са изпълнени двете условия за прекратяване - издаване на ново експертно решение на ТЕЛК или промяна в потребностите на човека, което трябва да се докаже с издаден документ от медицинско лице. В случай че не са изпълнени тези условия, не е ли редно да се откаже изготвянето на нова оценка при действаща такава?

Калинка Щерева, гр. Велико Търново

Основен принцип в законодателството е, че правата на гражданите се преценяват съгласно действащите правила и разпоредби. Законът за хората с увреждания (ЗХУ) регламентира правото на хората с увреждания на индивидуален подход и на индивидуална комплексна оценка, съобразно потребностите, идентифицирани при изследване на функционалните затруднения, свързани със здравословното състояние и наличието на бариери в изпълнението на ежедневните и други дейности.

Ето защо определящо за издаването на индивидуалната оценка е наличието на влязло в сила експертно решение (ЕР), постановено от оторизираните органи на медицинската експертиза – Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), респективно Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). В разпоредбата на чл.26 от ЗХУ законодателят е предвидил както срокът, за който се издава индивидуалната оценка на потребностите, така и възможните изключения. 

Нормативно установено е, че индивидуалната оценка на потребностите се издава за срока, посочен в експертното решение за определяне процента на трайно намалена работоспособност или вида и степента на увреждане. Срокът на действие на индивидуалната оценка на потребностите, издадена въз основа на пожизнено експертно решение, е 5 години, считано от датата на издаването й.

Същият срок има и индивидуалната оценка на потребностите, издадена на хора с определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто, установени след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и на тези, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК.

За посочените хора законодателят е предвидил, че ползват правата по закон пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок. Нова индивидуална оценка на потребностите, преди изтичане срока на съществуваща такава, може да бъде издадена при ново експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК преди изтичане срока на действащо такова или при промяна на потребностите на човека с увреждане при заявено от него желание или пълномощник и законен представител, директор на Дирекция „Социално подпомагане“. 

Наред с посоченото, нова индивидуална оценка на потребностите може да бъде издадена и при самосезиране служебно от директора на Дирекция „Социално подпомагане“, в случай на промяна на обстоятелствата въз основа на които е била предоставена подкрепа.

Предвид гореизложеното и с оглед на комплексния характер на индивидуалната оценка на потребностите, промяната в нуждите на човек с увреждане невинаги може да бъде установена посредством медицински документ, който да показва промяна в здравословното му състояние. В тази връзка, наличието на нов или допълнителен медицински документ не е задължително за извършването на нова индивидуална оценка на потребностите, в случай че е налице информация, събрана по реда на чл.22, ал.1 от ЗХУ, от която да става ясно, че е налице промяна в потребностите от подкрепа на човека с увреждане.

Коментари