Химията на любовта

Със “здрав” секс мо­же­те да се отър­ве­те от по­не 20 бо­лес­ти

Химията на любовта
Ка­чес­т­ве­ни­те ин­тим­ни от­но­ше­ния са не са­мо мо­ре от удо­вол­с­т­вие и въз­мож­ност за про­дъл­жа­ва­не на ро­да, но и... най-при­ят­но­то, при то­ва без­п­лат­но ле­кар­с­т­во за мно­го здра­вос­лов­ни проб­ле­ми. От­да­вай­ки се на лю­бов­на­та иг­ра, ние ряд­ко се за­мис­ля­ме, че то­ва, ко­е­то се случ­ва с нас точ­но в то­зи мо­мент, е чис­та хи­мия. Ако пък се до­пи­та­ме до ме­ди­ци­те, кар­ти­на­та ста­ва дос­та лю­бо­пит­на.

В със­то­я­ние на въз­бу­да и мъж­ки­ят, и жен­с­ки­ят ор­га­ни­зъм за­поч­ват ак­тив­но да из­ра­бот­ват поч­ти въл­шеб­ния по сво­и­те свойс­т­ва хор­мон, на­ре­чен ок­си­то­цин. При неж­на­та по­ло­вин­ка оба­че то­зи хор­мон се из­ра­бот­ва мно­го по-бав­но, за­то­ва да­ми­те се нуж­да­ят от мно­го по-дъл­га пре­лю­дия от пар­т­ньо­ра си.

Ко­га­то от­де­ля­не­то на ок­си­то­ци­на дос­тиг­не оп­ре­де­ле­но ни­во, за­поч­ва мощ­но из­х­вър­ля­не на ен­дор­фин.

По­ви­ша­ва се ни­во­то на жен­с­ки­те по­ло­ви хор­мо­ни ес­т­ро­ген и про­гес­те­рон, а съ­що та­ка и на мъж­кия хор­мон тес­тос­те­рон.

Ди­ша­не­то ста­ва по-дъл­бо­ко, от­кол­ко­то обик­но­ве­но, по­ра­ди ко­е­то бе­ли­те дро­бо­ве се “вен­ти­ли­рат”. И в кръв­та, ес­тес­т­ве­но, пос­тъп­ва по-го­ля­мо ко­ли­чес­т­во кис­ло­род.

За те­зи 3 до 15 се­кун­ди, кол­ко­то сред­но про­дъл­жа­ва ор­газ­мът, ряз­ко се по­ви­ша­ва кръв­но­то на­ля­га­не - гор­на­та гра­ни­ца с 20 еди­ни­ци, дол­на­та - с 40. На­рас­т­ва и ско­рост­та на сви­ва­не на сър­деч­ния мус­кул - тя дос­ти­га 160 уда­ра в ми­ну­та.

 
ЛЮ­БОВ­НО­ТО НА­ЧА­ЛО ЛЕ­КУ­ВА НАЙ-СИЛ­НО
 
Ес­тес­т­ве­на­та хор­мо­нал­на те­ра­пия при хо­ра, чи­и­то лю­бов­ни от­но­ше­ния са още в са­мо­то на­ча­ло, про­ти­ча мно­го по-ин­тен­зив­но, от­кол­ко­то при те­зи с по-дъ­лъг “стаж”. Със­то­я­ни­е­то на влю­бе­ност, как­то е из­вес­т­но, е обус­ло­ве­но от из­ме­не­ни­е­то на хор­мо­нал­но­то ни­во. И ос­нов­на ро­ля в да­де­ния слу­чай иг­рае мо­ле­ку­ла­та “РЕА”. Тя, ка­то един дис­цип­ли­ни­ран сек­ре­тар, на­ма­ля­ва из­ра­бот­ка­та на ен­дор­фин, вед­на­га щом в по­лез­ре­ни­е­то на влю­бе­ния се по­я­ви пред­ме­тът на не­го­ва­та страст и за­поч­нат лю­бов­ни­те сло­ва, лас­ки и це­лув­ки. Жал­ко е са­мо, че ка­то вся­ка дру­га хи­мич­на ре­ак­ция, и със­то­я­ни­е­то на влю­бе­ност в един мо­мент неп­ре­мен­но прик­люч­ва.

© Shutterstock

ГО­ЛЯ­МА­ТА ПРО­МЯ­НА
Със “здрав” секс мо­же­те да се отър­ве­те от по­не 20 бо­лес­ти

За по­ви­ша­ва­не гра­ду­са на нас­т­ро­е­ни­е­то, за пре­мах­ва­не пос­лед­с­т­ви­я­та от стре­са и за­гър­б­ва­не на ду­шев­ни­те тер­за­ния по­ма­га хор­мо­нът ок­си­то­цин, кой­то по­ви­ша­ва ду­шев­ния то­нус по-доб­ре до­ри от ен­дор­фи­на. А при съв­мес­т­но дейс­т­вие те­зи два хор­мо­на дейс­т­ват 10 пъ­ти по-ефикасно и от най-сил­ни­те тран­к­ви­лан­ти.

Ако има­те проб­ле­ми със съ­ня, опи­тай­те да за­ме­ни­те съ­нот­вор­ни­те таб­лет­ки със здрав секс. На­вяр­но все­ки от нас е за­бе­ля­зал, че след секс му се прис­пи­ва, той до­ри не ус­пя­ва да се из­мък­не от прег­ръд­ки­те на пар­т­ньо­ра си. То­ва съ­що е от ак­тив­но­то въз­дейс­т­вие вър­ху ор­га­низ­ма на два­та хор­мо­на - ок­си­то­цин и ен­дор­фин.

Нор­ма­ли­зи­ра се ра­бо­та­та на сър­деч­носъ­до­ва­та сис­те­ма, ста­би­ли­зи­ра се кръв­но­то на­ля­га­не съ­що бла­го­да­ре­ние на ок­си­то­ци­на. Той за­поч­ва да дейс­т­ва още пре­ди нас­тъп­ва­не­то на ор­газ­ма, ко­га­то кръв­но­то на­ля­га­не за крат­ко вре­ме ска­ча, но след то­ва всич­ко се нор­ма­ли­зи­ра. Бри­тан­с­ки уче­ни са стиг­на­ли до из­во­да, че ин­тен­зив­ни­ят секс по­ма­га за на­ма­ля­ва­не рис­ка от сър­де­чен ин­фаркт. Ус­та­но­ве­но е още, че смър­т­ност­та сред те­зи, ко­и­то из­пит­ват ор­га­зъм 2-3 пъти в сед­ми­ца­та, е мно­го по-мал­ка, от­кол­ко­то при те­зи, ко­и­то сти­гат до то­ва вър­хов­но удо­вол­с­т­вие са­мо 1 път в ме­се­ца. Ре­дов­ни­ят секс (ня­кол­ко пъ­ти в сед­ми­ца­та) удъл­жа­ва жи­во­та с най-мал­ко от 7 до 10 го­ди­ни.

Хор­мо­ни­те ен­дор­фин, ес­т­ро­ген и тес­тос­те­рон се явя­ват и ка­то за­мес­ти­те­ли на бол­ко­ус­по­ко­я­ва­щи ле­кар­с­т­ва. Не­нап­раз­но ле­ка­ри­те съ­вет­ват па­ци­ен­ти­те си, оп­лак­ва­щи се от бол­ки и не­раз­по­ло­же­ния, да при­бяг­ват по-чес­то към ин­тим­ни от­но­ше­ния.

Тес­тос­те­ро­нът спо­ма­га за по­доб­ря­ва­не ра­бо­та­та на имун­на­та сис­те­ма. Той ак­тив­но “про­гон­ва” от ор­га­низ­ма вся­как­ви ви­ру­си и бак­те­рии. За цел­та спо­ма­га и ак­тив­но­то кръ­во­об­ра­ще­ние, ко­е­то се по­лу­ча­ва в мо­мен­ти на бли­зост. Уче­ни­те са ус­та­но­ви­ли, че в кръв­та на сек­су­ал­но ак­тив­ни­те хо­ра ко­ли­чес­т­во­то ан­ти­те­ла, по­ма­га­щи на ор­га­низ­ма да се спра­ви с вред­ни­те мик­роор­га­низ­ми (включително и с въз­бу­ди­те­ли­те на гри­па и прос­ту­ди­те), е с 30 про­цен­та по-го­ля­мо.

Лю­бов­но­то “раз­тър­с­ва­не” на кръ­во­нос­на­та и на сър­деч­носъ­до­ва­та сис­те­ма во­ди до ак­ти­ви­зи­ра­не­то на ня­кои цен­т­ро­ве в мо­зъ­ка, ко­и­то обик­но­ве­но “дре­мят”. Та­ка нап­ри­мер, ако чо­век не се е нас­пал след бур­на лю­бов­на нощ, за не­го не е проб­лем да се зах­ва­не с как­ва­то и да е ра­бо­та, осо­бе­но с твор­чес­ка. Ня­кои спе­ци­а­лис­ти до­ри смя­тат, че доб­ри­ят и ре­до­вен секс по­ви­ша­ва ни­во­то на ин­те­ли­ген­т­ност.


ВНИ­МА­НИЕ!
Ак­тив­но­то об­но­вя­ва­не на кръв­та да­ва и прек­ра­сен коз­ме­ти­чен ефект. Уси­ле­на­та мик­ро­цир­ку­ла­ция на кръв­та, щед­ро обо­га­те­на с кис­ло­род, ус­ко­ря­ва об­мен­ни­те про­це­си в тъ­ка­ни­те, включително и в тъ­ка­ни­те на ко­жа­та на ли­це­то и тя­ло­то. Жен­с­ки­ят по­лов хор­мон про­гес­те­рон съ­дър­жа и про­ти­во­въз­па­ли­тел­но дейс­т­вие. Ос­вен то­ва хор­мо­нал­ни­те про­ме­ни в ор­га­низ­ма в мо­мент на сек­су­ал­ни иг­ри спо­ма­гат за ак­тив­на из­ра­бот­ка на ко­ла­ген - ве­щес­т­во, ко­е­то пра­ви ко­жа­та мла­да, елас­тич­на и глад­ка.
 

ФАКТ
ЦЕ­ЛИ 16 ЧА­СА... ОР­ГА­ЗЪМ

През це­лия си жи­вот чо­век пре­жи­вя­ва 16 ча­са ор­га­зъм, а еро­тич­ни­те пре­лю­дии се из­чис­ля­ват на око­ло шест сед­ми­ци.

То­ва из­с­лед­ва­не е нап­ра­ве­но от нем­с­ки вес­т­ник, ка­то в слу­чая е взе­та сред­на про­дъл­жи­тел­ност на жи­во­та 78 го­ди­ни.

Из­с­лед­ва­ни­я­та се основават на жиз­не­ни­те на­ви­ци на нем­ци­те, но из­во­ди­те мо­гат да бъ­дат ак­ту­ал­ни и за всич­ки дру­ги на­ро­ди.
 


СЕКС ПРА­ВЯТ И ПО-ВЪЗ­РАС­Т­НИ­ТЕ
 
Раз­ли­ка­та меж­ду по­тен­ци­я­та на мла­дия и на по-въз­рас­т­ния мъж се със­тои в то­ва, че в мла­да въз­раст по­тен­ци­я­та по­раж­да въз­буж­да­не, а в по-нап­ред­на­ла - въз­буж­да­не­то по­ви­ша­ва по­тен­ци­я­та.

На­ма­ле­на­та по­тен­ция в по-нап­ред­на­ла въз­раст не тряб­ва да се раз­г­леж­да ка­то не­из­бе­жен про­цес. За на­ма­ля­ва­не­то й вли­я­ние оказ­ват пос­лед­с­т­ви­я­та от пре­ка­ра­ни за­бо­ля­ва­ния, стра­нич­ни ефек­ти от ле­кар­с­т­ва, емо­ци­о­на­лен стрес. Ре­дов­ни­ят по­лов жи­вот по­ма­га за под­дър­жа­не на сек­су­ал­на­та ак­тив­ност и в по-нап­ред­на­ла въз­раст.

Тряб­ва да сте на­яс­но, че ни­то ед­но за­бо­ля­ва­не не мо­же из­ця­ло да пов­ли­яе на сек­су­ал­на­та ак­тив­ност. За­бо­ля­ва­ния на сър­деч­носъ­до­ва­та сис­те­ма, а та­ка съ­що пре­ка­ран ин­фаркт зас­та­вят мно­го мъ­же да се от­ка­жат от сек­са от страх, че то­ва мо­же да бъ­де опас­но. То­ва е пъл­на заб­лу­да - след ин­фаркт мо­же да се пра­ви секс. Не­об­хо­ди­мо е оба­че да се кон­сул­ти­ра­те с ле­кар, пре­ди да въ­зоб­но­ви­те сек­су­ал­ни­те кон­так­ти. То­ва мо­же да ста­не от 12 до 16 сед­ми­ци след бо­лест­та.

Ди­а­бе­тът е ед­но от за­бо­ля­ва­ни­я­та, ко­и­то мо­гат да до­ве­дат до раз­ви­тие на им­по­тен­т­ност, ако сво­ев­ре­мен­но не се ди­аг­нос­ти­ци­ра и се кон­т­ро­ли­ра. Ар­т­ри­тът съ­що мо­же да до­ве­де до ог­ра­ни­ча­ва­не на сек­су­ал­на­та ак­тив­ност, но ако пра­ви­те гим­нас­ти­ка и топ­ли ва­ни, те ще ви по­мог­нат да об­лек­чи­те бол­ки­те.

Всич­ко то­ва е за ле­ка и сред­на сте­пен на те­зи за­бо­ля­ва­ния.
 

Коментари