Много документи ли са нужни за прием за рехабилитация?

Предстои ми лечение по Клинична пътека №241.

Много документи ли са нужни за прием за рехабилитация?
Имам ЕМГ, направено от невролог преди няколко дни. Личният лекар ми издаде направление за хоспитализация и амбулаторен лист. Достатъчни ли са тези документи за хоспитализация по тази клинична пътека? Необходимо ли е амбулаторният лист да бъде издаден от невролог или неврохирург, и нужна ли е етапна епикриза?

Индикациите за хоспитализация по КП №241 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система” са:

1.1. Пациенти с показания за провеждане на рехабилитация в болнични условия се приемат в срок до 6 месеца след дехоспитализация от ЛЗБП, в което са провеждали лечение за основно заболяване, съответстващо на някоя от диагнозите, посочени в блок „Kодове на болести по МКБ-10” на клинична пътека №241 (удостоверява се с приложена в ИЗ епикриза); или насочени от ПИМП (от изпълнител на първична извънболнична помощ - личен лекар) за хронично болни (с етапна епикриза), или с документ от СИМП (специализирана извънболнична медицинска помощ). При насочване от извънболничната помощ диагнозата следва да е поставена от специалист по нервни болести или неврохирургия.

1.2. Пациентите по т.1.1 са с:

- изразен двигателен дефицит - моно-, парапарези/ парализи;

- задължително ЕМГ-изследване с данни за нервно-мускулно увреждане (ЕМГ-изследване със заключение, направено от лекар специалист по нервни болести до края на шестия месец преди датата на хоспитализация по тази клинична пътека);

- при данни за коренчева компресия - EMГ (с давност до 6 м.) или образно изследване (КАТ/ЯМР - с давност до 24 месеца преди хоспитализацията);

- наличие на изразени мускулни контрактури, водещи до трудности в автономността;

- вертебрален синдром (сколиоза, ригидност на паравертебралната мускулатура, болка, ограничение в движенията на гръбначния стълб и др.).

1.3 Пациенти с политравма и такива с първични или ятрогенни увреди на периферната нервна система от ортопедично-травматологичен произход, се приемат за рехабилитация в болнични условия в срок до 6 месеца след дехоспитализация от ЛЗБП, в което е извършено оперативното лечение. Извършената оперативна интервенция се удостоверява с приложено в ИЗ копие от епикриза, в която е отразена необходимостта от ранна физикална терапия и рехабилитация.


Милена ВАСИЛЕВА

Коментари