Хора с увреждания се оплакват на омбудсмана заради неуредици с пенсиите

Хора с увреждания се оплакват на омбудсмана заради неуредици с пенсиите

Омбудсманът Диана Ковачева отново алармира социалния министър Иванка Шалапатова и управителя на Националния статистически институт Ивайло Иванов, че в институцията продължават с голяма интензивност да постъпват множество жалби от хора с увреждания при изплащането на полагащите им се пенсии за инвалидност. Проф. Ковачева подчертава, че заради влошено здравословно състояние и липсата на заетост, пенсиите за инвалидност са единствен доход на хората с увреждания, с който те живеят – заплащат консумативи за жилищата си, купуват лекарства, покриват предписаното им лечение и рехабилитация.

„Предвид същността на пенсиите и тяхното предназначение, е от съществено значение полагащите се средства да бъдат адекватно изплащани и в пълен размер от възникването на правото, като определяща роля за това имат разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО)“, пише общественият защитник.

Диана Ковачева подчертава, че от една страна, проблемите на хората с пенсиите за инвалидност са свързани с неправилно тълкуване и прилагане на действащи разпоредби, а от друга – с необходимостта от изменения в КСО.

На първо място, сред проблемите омбудсманът посочва спирането на пенсиите за инвалидност от НОИ в случаите, при които НЕЛК отменя и връща експертното решение на ТЕЛК за ново произнасяне.

„Съгласно чл.98, ал.7 от КСО при обжалване на решенията на ТЕЛК и НЕЛК от председателя на медицинската комисия или по реда на чл.112 от Закона за здравето, до влизането в сила на решението на НЕЛК, съответно на съда по обжалваното решение на органите на медицинската експертиза, се отпуска, възобновява и възстановява пенсия за инвалидност в размер на социалната пенсия за старост“, обясни Ковачева.

Тя подчертава, че при обжалване на експертното решение, определящо 50 и повече процента трайно намалена работоспособност, не се спира пенсията изцяло, а обезщетението за инвалидност се изплаща, но в размер на социалната пенсия за старост.

А при евентуална отмяна на решението за определяне 50 или над 50 на сто вид и степен на увреждане/степен на трайно намалена работоспособност и връщане на преписката за ново разглеждане на административния орган, издал първоначалния акт, от Териториалните поделения на НОИ е въведена практика за спиране на пенсиите за инвалидност, независимо от разпоредбата на чл.98, ал.7.

„В жалбите се отбелязва, че съгласно чл.112, ал.9, изр. 1 от Закона за здравето обжалването по реда на чл.112, ал.1 - 8 на експертните решения за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане на органите на медицинската експертиза не спира изпълнението им. В изр. 2 е изрично уточнено също така, че през периода на обжалване на експертното решение за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане лицето ползва произтичащите права от обжалваното експертно решение, като при намаляване на вида и степента на увреждане, водещи до намаляване или отпадане на отпуснатата подкрепа, преосвидетелстваното лице не възстановява получената в повече сума“, подчертава общественият защитник.

Дългият срок, в рамките на който от НОИ се възобновяват плащанията при преосвидетелстването на хората, е друг нерешен проблем, като многократно изразяваната позиция на институцията е, че след издаването на експертното решение от ТЕЛК или НЕЛК полагащата се подкрепа на хората с увреждания следва да се изплаща адекватно и без забавяне.

„Не на последно място по значение са оплакванията във връзка с възможностите за лесно преминаване от един вид пенсия към друг и избор на пенсия, която не е най-благоприятна по размер. Както съм акцентирала неведнъж в своите становища – КСО предвижда възможност за избор на по-благоприятния вариант на пенсията. КСО обаче, не дава възможност за отказване от по-благоприятната пенсия и преминаване към друг вид пенсия, на която заинтересованото лице има право, но е по-ниска по размер“, посочва проф. Ковачева.

Тя напомня и за проблемите с текста на чл.74 от КСО, който изисква хората с увреждания с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане/степен на трайно намалена работоспособност да имат придобит осигурителен стаж до определената дата на инвалидност, за да е възможно да получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

„От постъпващите многобройни жалби от граждани с увреждания се констатира, че значителна част от младите хора с увреждания, на възраст до 25-годишна възраст, не могат да придобият изискуемия осигурителен стаж. От друга страна, до навършването на 18-годишна възраст децата с увреждания не могат да работят поради възрастови ограничения и самото заболяване. След навършването на 18 години, вече като възрастни, те отново са изправени пред трудности да намерят работа и да придобият изискуемия се стаж, предвид липсата на подходяща заетост и съществуващата все още стигма за възможностите и потребностите на тези уязвими граждани“, обобщава общественият защитник.

 

Коментари