Защо личният лекар отказва да ми продължи болничния лист?

В конкретния случай джипито трябва да ви насочи към лекарска консултативна комисия

Защо личният лекар отказва да ми продължи болничния лист?
Моля ви да уточните кой в конкретния случай трябва да издаде вторичен болничен? Имах здравословен проблем и отидох при личния си лекар за консултация. Той ми издаде направление за преглед при хирург. По време на консултацията с хирурга специалистът прецени, че трябва да се извърши интервенция. За да не ме връщат, ме приеха веднага в болницата, като ми прибраха направлението от личния лекар.

След петдневния престой в болницата ми издадоха болничен лист за 26 дни. При поредното ми посещение при хирурга той прецени, че трябва да ми се удължи болничният. Написа и мнение за удължаването до личния лекар на зелена бележка. Проблемът е, че личният лекар отказа да ми издаде продължение на болничния и да ме изпрати на лекарска комисия, като ми обясни, че който ми е взел направлението, той трябвало да ме прати на комисия и да ми издаде вторичен болничен. Изпрати ме отново да отида в болница, тъй като той нямал право да ми даде второ направление, преди да са изтекли 30 дни от първото. В болницата ми обясниха, че личният лекар е този, който трябва да ме изпрати на лекарска комисия. Препратиха ме обратно при личния лекар... И така попаднах в омагьосан кръг, от който не намирам изход. Имам мнение на хирурга за удължаване на болничния, но няма кой да ме изпрати на комисия за продължение на болничния! Дайте ми съвет, какво трябва да направя?


Има наредба, която личният лекар е длъжен да спазва. Тоест при необходимост общопрактикуващите лекари или медиците-специалисти извършват:

1. Медицинска експертиза на временната неработоспособност:

а) издаване на първичен болничен лист.
б) издаване на продължение на болничен лист.

2. Насочване за медицинска експертиза към лекарска консултативна комисия (ЛКК).

Съгласно Наредбата за медицинска експертиза болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурен пациент еднолично от лекуващия лекар или от стоматолога, според случая, до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 дни, с прекъсване в рамките на една календарна година. След изтичането на отпуска болният се насочва към ЛКК. При подготовката за тази комисия здравно-осигуреният се насочва за прегледи към специалисти от лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, сключили договор с НЗОК, с “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ - НЗОК №6). Съгласно Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, чл. 26. (1) Лекарските консултативни комисии разрешават непрекъснат отпуск за временна неработоспособност до 180 календарни дни и не повече от 30 дни еднократно. В тези 180 дни се включват и дните по предхождащия еднолично издаден болничен лист, но не се включват 135-те дни от отпуска по чл.45 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Съгласно действащия Национален рамков договор за 2014 г., чл. 75., по преценка на личния лекар или на специалист от лечебно заведение за извънболнична помощ, за нуждите на медицинската експертиза на работоспособността същият издава на здравно-осигурения пациент: “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК № 6) - при необходимост от прегледи и консултации със съответен специалист. Според член 76. (1), когато нормативната уредба предвижда медицинската експертиза да се извършва от ЛКК, лекуващият лекар - джипито или специалист от лечебно заведение, насочва пациента към ЛКК с “Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ - НЗОК №6). При насочване към ЛКК лекарят представя необходимата медицинска документация. При подготовката за ЛКК пациентът се насочва за прегледи с “Талон за медицинска експертиза” към специалисти, които са сключили договор с НЗОК.

В конкретния случай вашият личен лекар следва да ви насочи към ЛКК за продължаване на болничния лист, с “Талон за медицинска експертиза”.


Милена ВАСИЛЕВА

Коментари