Дължа ли здравни осигуровки, ако съм работещ пенсионер по болест?

Дължа ли здравни осигуровки, ако съм работещ пенсионер по болест?

С решение на ТЕЛК съм пенсиониран, с право на работа. Валидността на решението е до живот. Необходимо ли е да плащам здравноосигурителни вноски? 

Васил Ангелов, гр. Перник

За периодите, в които човек получава вид пенсия (за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност или др.), отпусната с разпореждане от Националния осигурителен институт, здравноосигурителните вноски са за сметка на държавния бюджет.

В периода преди придобиването на правото за отпускане на пенсия, т.е. когато пациентът не е осигурен от държавата и не подлежи на здравно осигуряване на друго основание съгласно Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), здравноосигурителните вноски са лични и са дължими по реда на ЗЗО.

Уточняваме, че правомощията по определянето на здравноосигурителния статус на гражданите в България и набирането на средства от задължителните здравноосигурителни вноски, които се регламентирани със Закона за здравното осигуряване, са предоставени на Националната агенция за приходите (НАП).

Това е институцията, от чиито компетенции са въпросите, свързани с начисляване, внасяне на дължими суми за здравни вноски и възстановяване на здравноосигурителните права на гражданите в България. В НАП се представят и документи, уреждащи здравноосигурителния статус на пациента.

 

Коментари