Какви са условията за ползване на санаториум по НОИ през 2021 г.?

Какви са условията за ползване на санаториум по НОИ през 2021 г.?

Паричните помощи за профилактика и рехабилитация се разходват по условията и реда, определени с Наредба №1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн. ДВ, бр.17 от 23.02.2007 г., последно изм. бр.102 от 31.12.2019 г.). Националният осигурителен институт (НОИ) финансира и контролира дейността по профилактика и рехабилитация, провеждана за следния контингент хора:

• осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест;

• получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл.68, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване и срокът на инвалидността в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Национална експертна лекарска комисия, не е изтекъл.

• Хората по точка 1 придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. В периода от шест календарни месеца се включва времето:

1. На платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете.

2. На платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане, както и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

3. На неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година.

4. През което самоосигуряващите се, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и отглеждане на дете до 2-годишна възраст, и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, през които не са имали право на обезщетение.

Забележка:

Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за хора с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.

Хората, осигурени само за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само в случай на трудова злополука и професионална болест.

Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от Кодекса за социално осигуряване за 2021 г. е 61 години и 6 месеца за жените и 64 години и 3 месеца за мъжете.

Хората получават право на парични помощи за профилактика и рехабилитация еднократно в една календарна година за 10 дни престой.

Резервации за постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация се правят от потребителите им.

Какви документи са необходими за предварителна резервация?

Препоръчително е да се представи медицинска документация, доказваща заболяването: ЛАК, епикризи, изследвания, разчет на снимки, електрокардиограми и др. Решение на НЕЛК/ТЕЛК (ако има). Преди извършване на резервации, е необходимо заинтересованите хора да се информират за заболяванията и противопоказанията за лечение, профилакт ика и рехабилитация по програма НОИ.

Какви са необходимите документи за издаване на удостоверение за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация по НОИ?

1. Медицинско направление.

Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация на диагностично уточнено заболяване, която се отразява в медицинско направление Бл. МЗ № 119а'98.

Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждането на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и опис на приложените медицински документи.

Медицинското направление трябва да е издадено не по-рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация.

2. Документ за самоличност (за справка).

3. Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на потребителя.

4. Медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото му здравно състояние – епикризи, изследвания, рентгенови и други снимки, електрокардиограми и документи, според конкретния случай.

Хората трябва да представят цялата медицинска документация, която доказва наличието на заболяването, отразено в медицинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация.

5. Валидно експертно решение на Териториалната експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия (сканирано копие) – за хората с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

Личният лекар издава ли направление за санаториум?

6. Валидно Експертно решение за признаване на професионална болест (сканирано копие) – за хората с професионална болест.

Описаните документи се представят в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, по постоянен или настоящ адрес в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.

При получаването на удостоверенията за профилактика и рехабилитация хората, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, попълват декларация по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт. В нея декларират, че при прекратяване на трудовия договор или осигуряването им към датата на постъпване в изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация няма да ползват правата, предоставени им с удостоверението. Бланката на декларацията се предоставя от длъжностните лица на съответното териториално поделение.

Удостоверение не се издава на хора със здравословни противопоказания за провеждане на профилактика и рехабилитация.

Необходими документи за постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация

• Документ за самоличност.

• Удостоверение от ТП на НОИ.

• Медицинско направление от лекуващия лекар.

• Медицинската документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на потребителя – епикризи, изследвания, рентгенови и др. снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

• Eкспертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия (сканирано копие) – за хората с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

• Експертно решение за признаване на професионална болест (сканирано копие) – за хората с професионална болест.

Не се приемат хора със заболявания, противопоказни за провеждане на профилактика и рехабилитация в съответните изпълнители.

Необходими стъпки след приключване на рехабилитацията

1. При напускане на потребителя изпълнителят на дейността по профилактика и рехабилитация издава протокол по образец за извършените услуги по профилактика и рехабилитация (приложение № 4). 

2. При издаване на протокола данните съгласно приложение № 4 се въвеждат от изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация, преминават през формален и логически контрол, и се съхраняват, след което протоколът се отпечатва в два екземпляра – за изпълнителя на дейността и за потребителя, които се подписват и подпечатват с печата на изпълнителя на дейността. 

Имам ли право на лечение в два санаториума годишно?

3. Средствата за направените разходи за диагностични и терапевтични процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене по чл.2, ал.1 и 4 се изплащат от Националния осигурителен институт в срок до десет работни дни, след постъпване на данните от издадените протоколи.

Всеки потребител се задължава:

Да спазва посочения в удостоверението срок за рехабилитация, както и да ползва и трите компонента на паричната помощ – медицински процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене. При неспазване на посочените изисквания, направените разходи са за негова сметка.

Направените разходи се заплащат от потребителя и при прекратяване на профилактиката и рехабилитацията по негово желание, с изключение на случаите на появило се заболяване, което не може да се лекува при изпълнителя и при настъпване на други събития с обективен характер, които могат да бъдат удостоверени към момента на напускането.

Справка за сумите, които се доплащат в различните бази за рехабилитация по програма на НОИ, вижте в таблицата.

Милена ВАСИЛЕВА

Коментари