Кой има право на парична помощ за рехабилитация?

Кой има право на парична помощ за рехабилитация?

Паричните помощи за профилактика и рехабилитация се изразходват по условията и реда, определени с Наредба №1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., последно изм., бр. 102 от 31.12.2019 г.). 

Националният осигурителен институт финансира и контролира дейността по профилактика и рехабилитация, провеждана за следния контингент хора:

• осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест;

• получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл.68, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване и срокът на инвалидността в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), респективно, на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК), не е изтекъл.

Хората придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията.

В периода от шест календарни месеца се включва времето:

• на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;

• на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане, както и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;

• на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за хора с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.

Хората, осигурени само за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само в случай на трудова злополука и професионална болест.

Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от Кодекса за социално осигуряване за 2021 г. е 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете.

Паричната помощ за всеки правоимащ пациент включва:

• средствата за не повече от общо 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно (вкл. прегледите и изследванията) по цени, утвърдени от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт;

• средствата за нощувки в размер на 20.70 лв. за една нощувка, без доплащане от правоимащите хора;

• частична парична помощ за хранене в размер на 7.00 лв. за един храноден. За деня на постъпване и на напускане Националният осигурителен институт заплаща общо 7.00 лв. частична парична помощ за хранене.

Хората получават право на парични помощи за профилактика и рехабилитация еднократно в една календарна година за 10 дни престой.

Резервации за постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация се правят от пациентите.

Какво поема Здравната каса за рехабилитацията на дете?

Изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация са задължени:

• да предоставят резервация на цена, посочена в договора;

• да осигуряват хранене при крайна цена за един храноден, представляваща сбор от частичната парична помощ за хранене и доплащането за един храноден, посочено в договора;

• да поставят на страницата си в Интернет подробна информация за начините на извършване на резервация, разходите, които не се заплащат от НОИ, както и редът, условията и сроковете за заплащането на тези разходи, и на резервацията.

Националният осигурителен институт не носи отговорност за претенции, свързани с извършването на резервация и с ползването и заплащането на услуги, които не са предмет на договора с изпълнителя.

Преди извършването на резервации е необходимо хората да се информират за:

• условията и реда за ползване на правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация;

• заболяванията и противопоказанията за лечение;

• размера на сумите, които ще заплащат.

Всеки пациент се задължава:

• Да спазва посочения в удостоверението срок за рехабилитация, както и да ползва и трите компонента на паричната помощ – медицински процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене. При неспазване на посочените изисквания, направените разходи са за сметка на пациента.

• Направените разходи се заплащат от пациента и при прекратяване на профилактиката и рехабилитацията по негово желание, с изключение на случаите на появило се заболяване, което не може да се лекува при изпълнителя и при настъпването на други събития с обективен характер, които могат да бъдат удостоверени към момента на напускането.

За кои болести ще имаме право на рехабилитация през 2022 г.?

Необходимите документи за издаването на удостоверение за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация са следните:

1. Медицинско направление

Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждането на профилактика и рехабилитация на диагностично уточнено заболяване, която се отразява в медицинско направление Бл. МЗ №119а'98.

Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и опис на приложените медицински документи.

Медицинското направление трябва да е издадено не по-рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация.

2. Документ за самоличност (за справка).

3. Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на пациента.

4. Медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на пациента – епикризи, изследвания, рентгенови и др. снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

Хората трябва да представят цялата медицинска документация, която доказва наличието на заболяването, отразено в медицинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация.

5. Валидно Eкспертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия (сканирано копие) – за хората с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

6. Валидно Експертно решение за признаване на професионална болест (сканирано копие) – за хората с професионална болест.

Пациентите представят описаните документи в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес, в срок до 10 работни дни, преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.

При получаването на удостоверенията за профилактика и рехабилитация хората, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука, и професионална болест, попълват декларация по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт.

В нея декларират, че при прекратяване на трудовия договор или осигуряването им към датата на постъпване в изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация няма да ползват правата, предоставени им с удостоверението. Бланката на декларацията се предоставя от длъжностните лица на съответното териториално поделение.

Удостоверение не се издава на хора със здравословни противопоказания за провеждане на профилактика и рехабилитация.

Необходими документи за постъпване на хората при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация:

• Документ за самоличност.

• Удостоверение от ТП на НОИ.

• Медицинско направление от лекуващия лекар.

• Медицинската документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на пациента – епикризи, изследвания, рентгенови и др. снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

• Eкспертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия (сканирано копие) – за хората с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

• Експертно решение за признаване на професионална болест (сканирано копие) – за хората с професионална болест.

Не се приемат пациенти със заболявания, противопоказани за провеждане на профилактика и рехабилитация при съответните изпълнители на тези дейности.

Подготви Милена ВАСИЛЕВА

Коментари